સરકારી ભરતી 2022

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિકયુરિટી ફોર્સ સોસાયટી, સિકયુરિટી ગાર્ડની ભરતી [OJAS Bharti]

■ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સીક્યુરીટી ફીર્સે સાસાયટી, ગુ.રા. અમદાવાદ ખાતે સીક્યુરીટી ગાર્ડ એક્સમૅનની 1320 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ન…

Load More
That is All