મિશન પોલીસ ભરતી 2021

લોકરક્ષક ભરતીની કામચલાઉ ૫સંદગી યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત.

લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.ર૮.૦૬.ર૦રર ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ અને તા.ર૯.૮.ર૦રર થી તા.૧૩.૯.ર૦રર સુઘી દસ્તાવે…

લોકરક્ષક કેડર 2021 ની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે કોલલેટર ની સ્પષ્ટતા અને સંભવીત તારીખ

લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે લોકરક્ષક ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તા.૨૮.૦૬.૨૦૨૨ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ છે…

લોકરક્ષક કેડર-૨૦૧૮ પ્રતિક્ષાયાદી

લોકરક્ષક કેડર-૨૦૧૮ પ્રતિક્ષાયાદી ગુજરાત સરકારના ગૃહવિભાગનાઓની સુચના અન્વયે લોકરક્ષક ભરતી-૨૦૧૮ની પ્રતિક્ષાયાદી તૈયાર કરવા હુક…

લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત

:: તા.ર૮/૦૬/ર૦રર :: લોકરક્ષક કેડરની ભરતીમાં દસ્તાવેજ ચકાસણીની યાદી તથા ગુણ જાહેર કરવા બાબત લોકરક્ષક કેડરની શારીરિક કસોટીમાં …

લોકરક્ષક ભરતીની લેખિત પરીક્ષાની Answer Key સામે વાંધા રજુ કરવા બાબત

:: તા.૧૨.૦૪.૨૦૨૨ :: લોકરક્ષક ભરતીની લેખિત પરીક્ષાની Answer Key સામે વાંધા રજુ કરવા બાબત લોકરક્ષક કેડરની તા.૧૦.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ …

CRPC ACT

App Contains Video Tutorials and Test Series of Government Competitive Exams. This Application Contains Video Album Tutorial…

લોકરક્ષક ભરતીમાં બોટાદ જિલ્લાના ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટી પાસ કરવા બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા મેદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે

*લોકરક્ષક ભરતીમાં બોટાદ જિલ્લાના ઉમેદવારોને શારિરીક કસોટી  પાસ કરવા બોટાદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા મેદાનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આ…

ભારતનું સૌપ્રથમ એન્ટિ સાયબર બુલિંગ યુનિટ ગાંધીનગરમાં

■ ભારતનું સૌપ્રથમ એન્ટિ સાયબર બુલિંગ યુનિટ ગાંધીનગરમાં ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં ભારતનું સૌપ્રથમ ઍન્ટિ સાયબર બુલિંગ યુનિટ શરૂ કરવ…

Load More
That is All