ડિજિટલ ગુજરાત

આવકના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા ની માહિતી અને કઢાવવાની પ્રોસેસ

■ સૌ પ્રથમ જાણો, આવકના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા. ૧) અરજદારનો આધાર કાર્ડ  ૨) અરજદારનું રેશનકાર્ડ ૩) અરજદારનું છેલ્લું લાઈટબીલ/…

Load More
That is All